SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze

Dla pacjenta

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05..2016r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Cieplickiej 69-71, 58-560 Jelenia Góra, tel. 75 64 35 700, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Pani/Pana dane osobowe.

  3. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 75 64 700

  4. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  5. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Szpitala mają wyłącznie upoważnieni przez Szpital pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie oraz organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Szpital powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów tj. konsultacje, świadczenie usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych, świadczenie usług transportowych.

  6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat.

  7. posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo do przenoszenia danych do innego administratora

  8. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, od 25 maja 2018 roku będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  9. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

  10. administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

  11. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.


Pobierz Klauzulę informacyjną

 

dowod

 Baner: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

 

Zapraszamy
do Przedwiośnia

Baner CUMiPZ Przedwiośnie

Obrazek-link do Biuletynu Informacji Publicznej

 

koperta bw